Η εταιρία εφαρμόζει σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 και Υγεινής και Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 45001.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΓΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ECOSYNERGY, με την εγκατάσταση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και ΥΑΕ και τη λειτουργία βάση των απαιτήσεων των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018, δεσμεύεται στην εφαρμογή όλων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων και στην τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών για την εξυπηρέτηση των πελατών της στην

“Εμπορία και Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων & Εξοπλισμού: Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων & Μηχανισμών Ανύψωσης. Εμπορία Τεχνικού  Εξοπλισμού Λιμένων”

επιτυγχάνοντας την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της, ανταποκρινόμενη πλήρως στους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης. Η ECOSYNERGY δεσμεύεται στη διαρκή βελτίωση του συστήματος λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα του.

 

Οι αρχές/ στόχοι της εταιρίας μας είναι:

 • Άμεση (στα πλαίσια του εφικτού) ανταπόκριση σε αιτήματα πελατών
 • Επεξεργασία των παραπόνων των πελατών και δρομολόγηση και παρακολούθηση των κατάλληλων προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών.
 • Στενή παρακολούθηση και αξιολόγηση των συνεργαζόμενων εταιριών (προμηθευτές & υπεργολάβοι).
 • Μείωση των μη συμμορφώσεων που παρατηρούνται κατά τη λειτουργία της Εταιρίας
 • Οικονομική και ποιοτική εκτέλεση και παρακολούθηση των Έργων.
 • Ελάττωση του κόστους εκτέλεσης λειτουργίας της επιχείρησης (με διατήρηση της ποιότητας σε υψηλά επίπεδα) με περιοδική αναμόρφωση των δράσεών της, ακόμη και με συνολικό επαναπροσδιορισμό της πολιτικής της.
 • Επεξεργασία στόχων της Εταιρίας για τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της.
 • Ενημέρωση της Εταιρίας για τις εξελίξεις στο χώρο των δραστηριοτήτων της.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρίας
 • Προστασία του περιβάλλοντος
 • Προστασία των εργαζομένων και πρόληψη των ατυχημάτων
Ecosynergy ISO14001-2026
Ecosynergy ISO9001-2026
Ecosynergy ISO45001-2026