Στα πλαίσια της χρηματοδοτούμενης Πράξης με ακρωνύμιο: “INTERNET OF BINS” του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”, ο Δήμος Μετσόβου προμηθεύτηκε μια πρώτη ποσότητα υπόγειων κάδων που εγκαταστάθηκαν στην κεντρική πλατεία του Δήμου.