Κατά το έτος 2012 η εταιρία παρέδωσε 40 τρεχ. μέτρα πλωτών προβλητών οι οποίες εγκαταστάθηκαν στον λιμένα Κόρφου για λογαριασμό του Δ. Κορινθίων.