Κατά το έτος 2008 η εταιρία παρέδωσε ένα σύνολο 140 τρεχ. μέτρα πλωτών προβλητών στον Δήμο Γλυφάδας οι οποίες εγκαταστάθηκαν στην 2η και 3η Μαρίνα.