Η εταιρεία μας, ως μέλος της ένωσης εταιρειών “ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ECOSYNERGY-ΚΑΟΥΣΗΣ” ολοκλήρωσε τον Απρίλιο 2024 την  ”Προμήθεια και εγκατάσταση εβδομήντα πέντε (75) υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων”  του Δ. Θεσσαλονίκης.

    Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προμηθεύτηκε επίσης δύο (2) νέα υπερσύγχρονα απορριμματοφόρα οχήματα τύπου “πρέσσας”  στα οποία εγκαταστάθηκαν επί της οροφής τους, γερανοί αποκομιδής υπόγειων κάδων.