Νέοι γερανοί ανύψωσης υπόγειων κάδων απορριμμάτων στον Δήμο Θεσσαλονίκης