Η εταιρία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001 , περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 και OHSAS 18001.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η “ECOSYNERGY”, με την εγκατάσταση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος και τη λειτουργία βάσει των απαιτήσεων των προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015, δεσμεύεται στην εφαρμογή όλων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων και στην τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών για την εξυπηρέτηση των πελατών της στην :

“Εμπορία & Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων & Εξοπλισμού, Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων & Μηχανισμών Ανύψωσης, Εμπορία Τεχνικού Εξοπλισμού Λιμένων”

επιτυγχάνοντας την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της, ανταποκρινόμενη πλήρως στους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης. Η “ECOSYNERGY” δεσμεύεται στη διαρκή βελτίωση του συστήματος λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα του.
Οι αρχές/ στόχοι της εταιρίας μας είναι:

• Άμεση (στα πλαίσια του εφικτού) ανταπόκριση σε αιτήματα πελατών στην Εμπορία & Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων & Εξοπλισμού, Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων & Μηχανισμών Ανύψωσης, Εμπορία Τεχνικού Εξοπλισμού Λιμένων
• Επεξεργασία των παραπόνων των πελατών και δρομολόγηση και παρακολούθηση των κατάλληλων προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών.
• Στενή παρακολούθηση και αξιολόγηση των συνεργαζόμενων εταιριών (προμηθευτές & υπεργολάβοι).
• Μείωση των μη συμμορφώσεων που παρατηρούνται κατά τη λειτουργία της Εταιρίας
• Οικονομική και ποιοτική εκτέλεση και παρακολούθηση των Έργων.
• Ελάττωση του κόστους εκτέλεσης λειτουργίας της επιχείρησης (με διατήρηση της ποιότητας σε υψηλά επίπεδα) με περιοδική αναμόρφωση των δράσεών της, ακόμη και με συνολικό επαναπροσδιορισμό της πολιτικής της.
• Επεξεργασία στοιχείων ποιότητας της Εταιρίας για τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της.
• Ενημέρωση της Εταιρίας για τις εξελίξεις στο χώρο των δραστηριοτήτων της.
• Εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρίας
• Προστασία του περιβάλλοντος

QCert_Iso14001GR
QCert_Iso9001-2015GR-717x1024
CERTIFICATE GR ECOSYNERGY OHSAS 18001